O "Stowarzyszeniu Walki z Rakiem Płuca."

Stowarzyszenie zostało założone w 1994 roku przez grupę lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów chcących pomóc chorym na raka płuca.

Celem Stowarzyszenia jest walka o lepszy byt osób wyleczonych i chorych na raka płuca. Chcemy, aby chorzy i ich bliscy nie byli pozostawieni sami sobie, aby mogli uzyskać pomoc i wsparcie. Planujemy założenie oddziałów w całej Polsce, aby dotrzeć do chorych z każdego regionu.

Misją Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów chorych na raka płuca. Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwor płuca w Polsce oraz zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbędnych informacji na temat raka płuca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:a. organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego personelu medycznego,

b. organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej,
c. organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka płuca,
d. pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego modernizację,
e. wspieranie unowocześniania metod leczenia raka płuca,
f. współdziałanie i pozyskiwanie do współpracy władz, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, jak również finansowaniem działalności statutowej Stowarzyszenia,
g. reprezentację Stowarzyszenia i celów jego działalności oraz potrzeb w kraju i za granicą,
h. organizację spotkań, zjazdów, konferencji, zebrań szkoleń, popieranie udziału członków Stowarzyszenia w podobnych działaniach krajowych i zagranicznych oraz zachęcanie ich do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
i. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek, itp.,
j. opracowywanie materiałów informacyjnych i propagowanie działalności Stowarzyszenia i jego idei,
k. przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację oraz udzielanie pomocy finansowej członkom Stowarzyszenia dotkniętym rakiem płuca, będących w skrajnie trudnej sytuacji materialnej,
l. organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla członków Stowarzyszenia i osób wspierających,
m. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych, w szczególności chorych na raka płuca,
n. działanie na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań,
o. wymiana myśli naukowych oraz doświadczenia w środowisku medycznym oraz pacjentów,
p. zapewnienie grup wsparcia dla osób chorych na raka płuca.